• خوش آمدید

    به پمپ بنزین لشگر

  • جایگاه سوخت لشگر

    از قدیمی ترین جایگاه های سوخت تهران

  • دارای 6 پمپ با قابلیت سوختگیری همزمان 12 خودرو